WOM Den Haag Zuidwest

Programma

14. Wonen & Duurzaamheid

Doel

Bijdragen aan de herstructurering van Den Haag Zuidwest, voortzetting van de prestatieafspraken met Vestia, verkoop van woningen en de afwikkeling van projecten.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag en Stichting Vestia

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

De bevordering van stedelijke herstructurering en de uitvoering van het herstructureringsplan in het gebied Den Haag Zuidwest. Stedelijke herstructurering omvat onder meer het aanpassen van de binnenstedelijke woningvoorraad, evenals het verbeteren van de sociale en economische infrastructuur door o.a. het slopen van onroerende zaken en andere werken, het bouwrijp maken van grond, het bouwen en renoveren van woningen en het aanpassen van de verdere woonomgeving.

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder. Beleidsinhoudelijk is de wethouder SWDC verantwoordelijk.

Aandelen belang

42%. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld.

Financieel belang

De gemeente participeert door middel van de financiering van de door de WOM te ontwikkelen projecten. Het financieringsplafond (in de vorm van kapitaalstortingen) is gesteld op maximaal € 80 mln. Tot en met 2016 is € 8 mln. kapitaal gestort. Per 2016 is de voorziening ‘afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuidwest’ gevormd. Deze bedraagt € 11,3 miljoen en dient ter afdekking van de risico’s, rentelasten en het aandeel van de gemeente Den Haag in het negatieve saldo bij liquidatie van de WOM Den Haag Zuidwest. De Centrale Treasury heeft vastgesteld dat de verstrekte zekerheden op dit moment afdoende zijn.

Ontwikkelingen

De herijking van het ondernemingsplan van de WOM Den Haag Zuidwest is in maart 2016 door het college van de gemeente Den Haag en in de AvA van de WOM Den Haag Zuidwest vastgesteld. In 2016 is door de WOM Den Haag Zuidwest aan de volgende projecten gewerkt: De Raden (nieuwbouw), Meppelweg (het vervolg op Quattro) en de Dedemsvaartweg (voorbereidingsfase). Streven is om in deze projecten, binnen de financiële kaders, meer sociale huurwoningen te realiseren, conform opdracht van de aandeelhouders.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.