Wigo4it

Programma

7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid, 3. Wijkaanpak en Dienstverlening en 8. Zorg en Welzijn.

Doel

Het doel van Wigo4it is om t.b.v. de sociale diensten van de G4 als 1 partij op te treden, om hergebruik, ontwikkeling en gezamenlijk beheer van ICT-systemen mogelijk te maken. Deze samenwerking moet leiden tot een verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid op het gebied van ICT. Verder heeft Wigo4it een belangrijke coördinerende en faciliterende rol bij intergemeentelijke communicatie- en overlegvormen. Voor de dienst SZW is het streven dat Wigo4it optreedt als een betrouwbare en kwalitatieve goede leverancier en samenwerkingspartner.

Betrokkenen

De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Openbaar Belang

Wigo4it is opgericht om gezamenlijk gebruik, beheer en ontwikkeling van ICT-systemen voor en door de sociale diensten van de vier grote steden mogelijk te maken. Wigo4it draagt, met een zakelijke en professionele klantbenadering, zorg voor de ICT-facilitering van de primaire processen van de vier diensten. Verder draagt Wigo4it bij aan de coördinatie en afstemming tussen de G4.

Bestuurlijk belang

De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Aandelen belang

Niet van toepassing.

Financieel belang

De gemeente Den Haag heeft een aandeel van 22% in de contributiebijdrage verdeeld naar rato van het aantal WWB-ers. Het feitelijk financieel belang is € 25.000. Daarnaast heeft de gemeente een schuld aan Wigo4it waardoor het financieel belang toeneemt tot € 0,5 mln (eind 2015). Alle deelnemende gemeenten hebben of een vordering of een schuld aan Wigo4it. In het kader van de liquiditeit schommelt deze positie, echter dit is niet bijzonder.

Ontwikkelingen

Wigo4it realiseert het beheer en ontwikkeling van de ICT systemen en vervult een belangrijke rol ten aanzien van de coördinatie en afstemming tussen de G4. SZW heeft met de partij Wigo4it op hoofdlijnen het doel bereikt dat Wigo4it zorgdraagt voor beheer en ontwikkeling van informatiesystemen. Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de invoering van de participatiewet en de WMO. In 2015 en 2016 zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de Professional Portal. Hierbij wordt ingezet om een transitie te maken van een systeemgerichte omgeving naar een taakgerichte omgeving waar de medewerker met een specifiek scherm wordt ondersteund in de uit te voeren taken. De gemeente communiceert digitaal met burgers en bedrijven (digitaliseren), op plaatsen waar dat het eenvoudigst is (self service) en op zelf gekozen tijden. Processen zijn zo ingericht dat burgers, bedrijven en gemeentemedewerkers er op een slimme, intuïtieve manier, doorheen lopen (gebruiksgemak). Daar waar mogelijk worden communicatie, activiteiten, berekeningen en beslissingen geautomatiseerd uitgevoerd (automatiseren).

Ambtelijke benoemingen

De algemeen directeur SZW is vanuit deze hoedanigheid lid van het bestuur van Wigo4it.