Industrieschap Plaspoelpolder (IPP)

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen

Betrokkenen

Gemeenten Den Haag en Rijswijk

Vestigingsplaats

Rijswijk

Openbaar Belang

Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat per 1 januari 2017 uit 7 leden van wie 3 uit het college van Den Haag. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden van wie 1 afkomstig uit het college van Den Haag: de leden van het algemeen bestuur zijn plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.

Aandelen belang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen.

Financieel belang

Den Haag participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het IPP. Het IPP heeft een eigen financiële reserve waarbinnen de risico’s worden opgevangen, waardoor Den Haag tot op heden geen voorzieningen heeft hoeven treffen ter afdekking van tekorten.

Ontwikkelingen

In 2016 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling IPP vastgesteld (ingangsdatum 1 januari 2017). Hiermee is de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook zijn de bevoegdheden tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en directie zodanig verdeeld dat het IPP slagvaardig kan opereren en tevens democratische legitimatie gewaarborgd is. In het project Harbour Village is één blok bedrijfsunits voor het MKB opgeleverd en in gebruik genomen; met de bouw van een ander blok is gestart. Op bedrijventerrein Wateringse Veld (gemeente Westland) zijn door marktomstandigheden helaas geen kavels uitgegeven. Op Hoornwijck hebben werkzaamheden plaatsgevonden voor de aanleg van de Rotterdamsebaan. Het IPP is in 2016 eigenaar geworden van zes vastgoedobjecten aan de Treubstraat in de Plaspoelpolder, met als doel herontwikkeling. De vier kantoorvilla’s van de vastgoedexploitatie Helix Businesspark zijn verkocht aan een eindbelegger. Het IPP en het Bedrijvenschap Harnaschpolder participeren mede in Stichting Businesspark Haaglanden. De stichting heeft in 2016 bemiddeld voor 51 ha bedrijventerreinen In totaal is in 2016 voor 8,7 hectare aan koopovereenkomsten is getekend, voor 7,5 hectare aan reserveringsovereenkomsten gesloten en 2,2 hectare is getransporteerd op de diverse aangesloten bedrijventerreinen. De doelstelling van 5 hectare voor het sluiten van koopovereenkomsten is daarmee ruimschoots behaald. Op organisatorisch vlak is gewerkt aan het verder professionaliseren van de uitstraling van Businesspark Haaglanden, is de samenwerking met interne en externe partners versterkt en zijn verschillende uitgifte bevorderende maatregelen verkend, dit heeft geleid tot de keuzemogelijkheid voor ondernemers op bedrijventerrein Harnaschpolder om grond in eigendom of in erfpacht af te nemen.

Ambtelijke benoemingen

Afdelingsmanager DSO – directie