Bedrijvenschap Harnaschpolder

Programma

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel

Het ontwikkelen van 80 ha. bruto bedrijventerrein voor standaard en hoogwaardige bedrijven. Harnaschpolder vervult een belangrijke functie voor Haagse bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden en dat niet kunnen op hun huidige locatie of zijn gevestigd op (binnen)stedelijke bedrijventerreinen die worden geherstructureerd of getransformeerd. De hoofdactiviteiten om dit te realiseren bestaan uit de verwerving van gronden, het bouw- en woonrijp maken hiervan en de uitgifte van deze gronden aan bedrijven.

Betrokkenen

De gemeenten Den Haag en Midden-Delfland

Vestigingsplaats

Schipluiden (Midden-Delfland)

Openbaar Belang

Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt zes leden (drie leden per gemeente). Op dit moment zijn de zowel de Haagse leden als de leden van Midden-Delfland van het algemeen bestuur afkomstig uit het college. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden (wethouders), één aangewezen door de gemeente Den Haag en twee door Midden-Delfland.

Aandelen belang

N.v.t.

Financieel belang

Positieve of negatieve eindsaldi op de grondexploitaties worden verdeeld tussen de twee gemeenten volgens de verdeelsleutel Den Haag 85%, Midden-Delfland 15%.

Ontwikkelingen

In de Harnaschpolder is nog circa 41,5 hectare terrein uitgeefbaar. De belangstelling voor het Bedrijvensterrein Harnaschpolder is aanzienlijk gestegen. Voor 17,6 ha. zijn al verplichtingen aangegaan. Buiten de al eerder gesloten contracten, zijn in 2016 drie koop-/erfpacht-overeenkomsten voor totaal 8,5 ha. gesloten. Hiervan is 0,2 ha. in 2016 geleverd. De belangstelling heeft zich verder geuit in het sluiten van vier reserveringen voor totaal 7,1 ha. De vaak lange periode tussen het sluiten van een koopovereenkomst en de daadwerkelijke levering van de grond, ligt met name in het feit dat er juridische procedures worden gevoerd tegen de komst van een bouwmarkt en nog niet alle gronden beschikbaar zijn. Eind 2016 is ruim de helft van de woningen langs de Harnaskade verworven. Voor de aankoop van de laatste woningen is een eindbod gedaan en parellel daaraan het onteigeningstraject ingezet. De twee in 2014 en 2015 gesloten overeenkomsten (totaal 9,1 ha) zullen om deze redenen niet eerder dan in 2017 of 2018 feitelijk geleverd kunnen worden. In samenwerking met Businesspark Haaglanden worden verschillende uitgifte bevorderende maatregelen verkend. Dit heeft in december geleid tot een besluit van de gemeenteraden van Midden-Delfland en Den Haag om bedrijven de keuze aan te bieden tussen koop of erfpacht van de grond. De in 2015 en 2016 gesloten erfpachtovereenkomsten (totaal 12 ha) worden door Midden-Delfland gefaciliteerd; alle volgende partijen die voor erfpacht opteren krijgen een erfpachtrecht aangeboden door de gemeente Den Haag

Ambtelijke benoemingen

Afdelingsmanager DSO – directie.