Regionaal Inkoopbureau H10

Programma

9. Jeugd

Doel

Uitvoeringsorganisatie van jeugdhulp. Behulpzaam bij inkopen van Jeugdhulp bij zorgaanbieders, bij controle en afwikkeling van declaraties, bij verstrekken voorschotten door gemeenten aan zorgaanbieders, ramingen per gemeente van zorgkosten etc. Alle betalingen aan Zorgaanbieders geschieden door de gemeenten zelf en de gemeenten gaan zelfstandig contracten aan met derden.

Betrokkenen

De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Voorburg-Leidschendam, Wassenaar, Voorschoten, Midden-Delfland en Westland.

Vestigingsplaats

De statutaire vestigingsplaats is Pijnacker-Nootdorp

Openbaar Belang

De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Bestuurlijk belang

Wethouder Jeugd van de gemeente Den Haag is voorzitter van het driehoofdig bestuur. Besluiten worden genomen op basis van een gewogen stemverhouding. Het aantal stemmen dat een lid in de vergadering kan uitbrengen, wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente(n) door wiens college(s) van burgemeester en wethouders hij is aangewezen.

Aandelen belang

N.v.t.

Financieel belang

Jaarlijks wordt circa 50% van de kosten (naar rato inwonersaantal) van het inkoopbureau H10 door Den Haag vergoed. De kosten 2016 bedroegen voor Den Haag circa € 0,7 mln.

Ontwikkelingen

In 2015 is het inkoopbureau van start gegaan. De organisatie is ingericht en de werkzaamheden zijn bij de verschillende medewerkers belegd. De inkoop is in 2016 verder gestroomlijnd.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.