Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal B.V./ C.V. — Vroondaal GEM

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

De grondexploitatiemaatschappij (GEM) heeft tot doel het uitgeven van grond t.b.v. realisatie van max. 2150 woningen in het midden van het hoge prijssegment in de nieuw te realiseren woonwijk. De GEM is ook verantwoordelijk voor de inrichting van het openbaar gebied en de (hoofd)infrastructuur binnen het exploitatiegebied.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag, Bouwfonds Property Development (BPD) en Synchroon BV.

Openbaar Belang

De realisatie van de woonwijk Vroondaal binnen de door het College vastgestelde stedenbouwkundige en planologische kader.

Bestuurlijk belang

De wethouder SWDC is inhoudelijk verantwoordelijk. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

Aandelen belang

De gemeente is 50% aandeelhouder in GEM Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 4% participeert in de CV) en participeert voor 48% in de GEM Vroondaal CV.

Financieel belang

In totaal deelt de gemeente voor 50% in het grondexploitatieresultaat van GEM Vroondaal CV. De risico’s voor de gemeente worden voldoende afgedekt door voorzieningen en de bankgaranties van de partners van de GEM en VEM. De voorziening voor de verstrekte financiering wordt conform BASEL II minimaal jaarlijks herzien. Het risico van ontwikkeling door zelfrealisatoren (grondeigenaren)wordt steeds kleiner omdat de GEM met alle zelfrealisatoren in gesprek is over grondovername. Risico’s op de externe grondexploitatie worden jaarlijks meegenomen bij het MPG en indien noodzakelijk in het weerstandsvermogen.

Ontwikkelingen

De verplichte jaarlijkse herziening van het exploitatieplan Vroondaal is in het derde kwartaal van 2016 behandeld in de gemeenteraad. In Vroondaal Zuid zijn conform de planning ontwikkelvelden uitgegeven aan diverse ontwikkelaars. In het voorjaar van 2016 zijn de eerste woningen opgeleverd. De verkoop gaat voorspoedig, mede omdat er een ruime differentiatie is aan woning typologieën, architectuurstijlen en prijscategorieën. De definitieve planvorming voor de landschappelijke inpassing van het knooppunt Madesteinweg / Madepolderweg in het recreatiegebied Madestein aan de rand van de wijk Vroondaal is gerealiseerd. In de loop van 2017 wordt begonnen met de uitvoering hiervan, nadat de gastransportleiding is verlegd. Voor het Landschapspark Madestein (het deel van het recreatiegebied dat ligt tussen Vroondaal Noord en Zuid) is in 2016 het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp; de upgrading van het park start in 2017. De GEM heeft daarvoor de opdrachtgeversrol. In de loop van 2016 is de participatiemaatschappij opgeheven, het aandeel in de CV is door de gemeente overgenomen. De governancestructuur is aanpast per 8 juni 2016, daarmee is de Raad van Commissarissen ontbonden. Dit is in lijn met het gemeentelijk Beleidskader Verbonden Partijen. Door het instellen van een stuurgroep met advies en instemmingsrecht is toezicht en controle op de directie voldoende geborgd. Tevens is er een tweehoofdige directie aangesteld met gelijke bevoegdheden.

Ambtelijke benoemingen

Ambtenaar DSO - algemeen directeur. Vanaf 1 januari 2017 is dit gewijzigd.