United Fish Auctions N.V.

Programma

16. Financiën

Doel

Het oorspronkelijke doel was het in stand houden en exploiteren van de visafslag Scheveningen. Begin 2000 zijn de visafslag Scheveningen, visafslag Stellendam en de visafslag Colijnsplaat gefuseerd. Door de fusie en de daarbij behorende positieve synergetische effecten, worden de belangen van de visafslag Scheveningen beter gediend.

Betrokkenen

Naast de gemeente Den Haag zijn ook de gemeenten Goeree-Overflakkee en Noord-Beveland aandeelhouders van de N.V. United Fish Auctions.

Vestigingsplaats

Stellendam.

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf dat de visafslag Scheveningen in stand houdt.

Bestuurlijk belang

De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De wethouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens en stadsdeel Scheveningen (SEZH) vertegenwoordigt Den Haag als opdrachtgever van bouwactiviteiten op Scheveningen. Van de vijf leden van de Raad van Commissarissen, worden er twee benoemd op bindende voordracht van de gemeente Den Haag. Het betreft hier echter geen leden van het college van B&W.

Aandelen belang

De gemeente Den Haag is in het bezit van 34% van de gewone aandelen UFA. Daarnaast heeft Den Haag, net zoals de gemeente Goeree-Overflakkee één prioriteitsaandeel. Deze prioriteitsaandelen dienen ervoor om te waarborgen, dat beide gemeenten een gelijke invloed op de UFA hebben en alle belangrijke besluiten alleen met instemming van beide prioriteitsaandeelhouders kunnen worden genomen. Gemeente Den Haag houdt 34% van de aandelen. Goeree-Overflakkee heeft 63%. Tot de tweede helft van 2016 had Noord-Beveland 3% van de aandelen. Deze zijn door N.V. United Fish Auctions ingekocht.

Financieel belang

Het door de gemeente gestorte kapitaal betreft € 1,202 mln.

Ontwikkelingen

UFA heeft in 2015 een netto omzet behaald van € 4,7 mln. ten opzichte van € 4,0 mln. in 2014. De stijging in de omzet wordt verklaard door een groei in het aantal aangevoerde kilogrammen vis. Dit heeft ertoe geleid dat voor UFA het verslagjaar 2015 is afgesloten met een resultaat van € 414.000,= tegenover een resultaat van € 152.000,= in 2014. Dit resultaat heeft tot gevolg dat het eigen vermogen met hetzelfde bedrag is toegenomen. De solvabiliteit komt ultimo boekjaar 2015 uit op 37% (2014: 28%). Gemeente Noord-Beveland heeft UFA laten weten het havengebied Colijnsplaat te willen herontwikkelen. Géén vishandel meer, maar concentreren op andere activiteiten. UFA heeft de erfpachtovereenkomst met Gemeente Noord Beveland beëindigd en is nog in gesprek over eventuele verkoop van de Visveiling Colijnsplaat. In 2016 heeft UFA de gesprekken voor de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen met de gemeente, Volker Wessels en het viscluster verder vervolgd. Bedoeling is dat alle visbedrijven en vis-gerelateerde bedrijven bij elkaar geplaatst zullen worden op het Noordelijk Havenhoofd Scheveningen. Hiervoor is een gebiedsontwikkelingsovereenkomst opgesteld.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.