N.V. Haagse Milieu Services (N.V. HMS)

Programma

16. Financiën

Doel

Een efficiënte en op een kwalitatief hoogwaardig resultaat gerichte uitvoering van reinigingstaken. Deze reinigingstaken zijn het gevolg van of houden verband met publieke regelgeving evenals op contractuele basis in het algemeen belang. Onder deze reinigingstaken worden verstaan: a) inzameling, overslag en het transport binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag; b) verlening van andere diensten op het gebied van reiniging en het verrichten van aanvullende activiteiten. Dit alles dient te gebeuren op basis van afgestemde bedrijfsvoering en tegen structureel zo laag mogelijke kosten.

Betrokkenen

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag is opdrachtgever aan N.V. Haagse Milieu Services.

Vestigingsplaats

Den Haag.

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf dat afvalinzameling en -verwerking in de stad Den Haag verzorgt. Voor de financiën van de gemeente is waardebehoud een doelstelling.

Bestuurlijk belang

Wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden, Buitenruimte en Stadsdeelcentrum vertegenwoordigt Den Haag als opdrachtgever van afvalinzameling.

Aandelen belang

Gemeente Den Haag is 100% aandeelhouder en in het bezit van het enige prioriteitsaandeel.

Financieel belang

Het door de gemeente gestorte kapitaal betreft € 454.000. De gemeente ontvangt een gegarandeerd resultaatsaandeel van € 1,5 miljoen. Het overig resultaat is een verdeling 50%-50% tussen de gemeente en Van Gansewinkel. Indien de N.V. verlies maakt dan wordt dit volledig gedragen door Van Gansewinkel N.V.

Ontwikkelingen

Het resultaat in 2015 van HMS is € 4.281.000,= (2014: € 4,075 mln). Voor het beheer van de ondergrondse containers is een voorziening gevormd. Een extern deskundige heeft in 2015 onderzoek verricht naar de hoogte van de beheersvergoeding en uit dit onderzoek is gebleken dat HMS beter heeft gepresteerd dan de benchmark waardoor de vergoeding vanaf 2016 verlaagd kan worden. Met de gemeente in de rol van opdrachtgever is afgesproken om de gevormde voorziening per eind 2015 ad ruim € 3,3 mln. terug te betalen. Deze betaling komt ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing van de gemeente. In 2016 heeft een evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, HMS en Van Gansewinkel, plaats gevonden. De inzet van de evaluatiebesprekingen is om samen te werken aan een duurzaam afvalbeheer; waarbij de inzet is gericht om het afval een zo hoogwaardig mogelijke herbestemming te geven. Voor een duurzaam afvalbeheer zijn een schone stad, milieurendement, de service voor de burger en de kosten de belangrijkste leidende principes. Na de succesvolle herfinanciering in 2015 ontwikkelt het resultaat van Van Gansewinkel zich in 2016 positief. De interesse die daarmee vanuit diverse marktpartijen ontstond, was aanleiding voor Van Gansewinkel om de strategische optie van een verkoop te verkennen. Uit dit proces is een mogelijke fusie met Shanks, Engeland, als beste optie naar voren gekomen. De voorgenomen fusie is begin 2017 gerealiseerd.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.