N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Programma

16. Financiën

Doel

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden eninstellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerdefinanciële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek private samenwerking (PPS).

Betrokkenen

Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

Vestigingsplaats

Den Haag.

Openbaar belang

Het beheer van de bank voor de publieke sector.

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Aandelen belang

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helftVan de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Den Haag bezit 1.275.456 aandelen (2,3% van het totaal).

Financieel belang

De gemeente heeft € 2,894 mln. beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. Het door de gemeente ontvangen dividend in 2016 bedroeg € 1,3 mln.

Ontwikkelingen

De nettowinst over 2015 bedraagt € 226 mln., een toename van € 100 mln. vergeleken met 2014. De volatiliteit op de financiële markten was opnieuw van invloed op de winst. BNG heeft in het eerste halfjaar van 2016 een nettowinst behaald van EUR 126 miljoen. Dat is een daling van EUR 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Deze daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven, die een negatief effect hebben op het renteresultaat en de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. De kwantitatieve verruiming als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de uitkomst van het Britse referendum waren belangrijke oorzaken van de verdere daling van de rentetarieven in het eerste halfjaar van 2016. De bank acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.In 2016 is het beloningsbeleid van BNG Bank aangepast. Voor de berekening van de beloning is uitgegaan van een weging van een aantal factoren van de bank. Op basis van deze weging wordt een verdeling aangehouden van 60 publiek/40 privaat. Deze weging is door het Ministerie van Financiën voorgesteld vanwege het karakter van BNG Bank en vanuit het oogpunt van consistentie met andere staatsdeelnemingen. Het nieuwe beloningsbeleid is van toepassing op nieuw te benoemen bestuurders. Het beloningsbeleid voldoet aan de meest recente wetswijziging ingevolge de Wet beloningsbeleid van financiële ondernemingen van 28 januari 2015.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.