Investeringen

Investeringen

Onze gemeente heeft een omvangrijk meerjarig investeringsprogramma van ruim € 1,4 miljard. In de onderstaande tabel ziet u per begrotingsprogramma welk deel hiervan in 2016 is gerealiseerd.

Investeringen maken geen onderdeel uit van de gemeentelijke lasten. De investeringen komen op de balans. In de volgende jaren komen de afschrijvings- en rentekosten ten laste van de begroting. De gemeentelijke investeringen worden betaald uit gemeentelijke middelen, subsidies en bijdragen van andere overheden en heffingen. Bij dit laatste moet u denken aan de afvalstoffen- en rioolheffing.
In 2016 investeerde de gemeente bijna € 290 mln. Hiervan komt € 157 mln. ten laste van gemeentelijke middelen, voor € 116 mln. betreft het investeringsbijdragen van andere overheden en
€ 17 mln. komt ten laste van de voorzieningen voor afvalstoffen- en rioolheffing. Het totale investeringsvolume is € 30 mln. hoger dan in 2015. De investeringen zijn inhoudelijk toegelicht in de betreffende beleidsprogramma’s en in de bijlage meerjarig investeringsprogramma. Van de geraamde investeringen is € 73 mln. niet gerealiseerd. Het grootste gedeelte van de afwijking kan worden verklaard door de ontwikkelingen rondom het Spuikwartier, de Rotterdamsebaan en de fietsparkeerkelder onder het Koningin Julianaplein.

Spuikwartier

In 2015 is de opdracht voor ontwerp, bouwen en onderhouden van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) gegund. Het winnende consortium ontwikkelde een gebiedsvisie met woningen, horeca, een fietsenkelder voor 1.500 fietsen, een hotel, winkels en een Onderwijs- en Cultuur Complex voor de gezamenlijke huisvesting van het Nederlands Danstheater, Residentie Orkest, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag en het Koninklijk Conservatorium. Het ontwerp is uitgebreid besproken met de welstandscommissie. Eind 2016 bracht de Welstand een positief advies uit over het aangepaste en uitgewerkte ontwerp. Vervolgens is ook de omgevingsvergunning verleend. De Dr. Anton Philipszaal, de danszaal van het Lucent Danstheater en de voormalige ministeriegebouwen werden in 2016 gesloopt. De bouw start medio 2017 en de oplevering is voorzien in 2020. Dat is een jaar later dan beoogd. Omdat de bouw later start, is in 2016 minder geïnvesteerd dan geraamd. Hierdoor is er een onderbesteding van € 27 mln. op het programma Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg. Eind 2016 is de gemeenteraad over deze ontwikkeling geïnformeerd.

Onderwijshuisvesting

Het programma voor Onderwijshuisvesting beslaat een door de gemeenteraad vastgesteld meerjarig programma. In 2014 en 2015 werd binnen dit programma een over realisatie gerealiseerd. In 2016 volgde door diverse oorzaken een onderrealisatie. De schommelingen per jaar passen binnen het totaal van het meerjarige programma.

Rotterdamsebaan en Koningin Julianaplein

Op het programma Verkeer bleven de gerealiseerde investeringen bijna € 35 mln. achter bij de ramingen. Dit komt voornamelijk door de Rotterdamsebaan (€ 20 mln.) en de fietsparkeerkelder onder het Koningin Julianaplein (€ 11 mln.)

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg A4/A13 en de Centrumring van Den Haag (RIS 259498). In december 2015 is uiteindelijk het hoofdcontract gegund aan een aannemerscombinatie (de Combinatie Rotterdamse Baan, CRB). De gunning liep enkele maanden vertraging op omdat een van de ingeschreven aannemers in beroep ging tegen de keuze voor de CRB. De combinatie is onmiddellijk na de uitspraak van de rechter gestart met het bouwrijp maken van het gebied. In september 2016 is de aanleg gestart van de bouwkuip in de Vlietzone voor de bouw van de startschacht en de toerit in de Vlietzone. De nieuwe route tussen de Maanweg en Saturnusstraat, de verlengde Melkwegstraat, is voor de zomer in gebruik genomen. Restwerkzaamheden hebben plaatsgevonden bij de Supernovaweg. In 2016 is verder gestart met de nieuwe inrichting van de Mercuriusweg tussen de Binckhorstlaan en de Trekvlietbrug. In heel 2016 is uiteindelijk minder grond en vastgoed verworven dan verwacht, omdat een van de verkopende partijen in hoger beroep is gegaan. Dit verklaart in belangrijke mate waarom in 2016 minder is uitgegeven dan geraamd. De verwachting is dan de percelen in 2017/2018 alsnog verworven worden. De latere verwerving heeft geen invloed op de totale verwachte doorlooptijd van het project.

De opdracht voor de aanleg van de fietsparkeerkelder onder het Koningin Julianaplein is verleend. In de loop van 2016 werd bekend dat het noodzakelijk was de fundering aan te passen zodat de geplande bovenbouw gerealiseerd kan worden. Hierdoor is de contractuele openingsdatum van de stalling verschoven naar 28 februari 2018. De noodzakelijke aanpassing van de plannen leidden ertoe dat de geraamde investering van € 11 mln. niet in 2016 is gerealiseerd. Het grootste deel van het budget wordt naar verwachting in 2017 uitgegeven. Begin 2017 is de gemeenteraad over deze tegenvaller geïnformeerd. (Zie ook het voortgangsbericht aan de gemeenteraad, RIS 296241).

Statushouders

De gemeente startte in 2016 met de realisatie van nieuwe huisvesting voor statushouders. De (nieuw)bouwprojecten worden in 2017 opgeleverd in plaats van eind 2016. Hierdoor ontstond in 2016 een onderbesteding van € 4,7 mln. De gemeenteraad is begin 2017 over deze ontwikkelingen geïnformeerd (RIS 296492).

Erfpacht

Het programma Stadsontwikkeling laat een overrealisatie van € 16,7 mln. zien. Dit komt door de uitgifte van grond in erfpacht dat vanwege het onvoorspelbare en of strategische karakter niet wordt begroot. Deze uitgiften komen daarom alleen in de realisatie tot uitdrukking.