Van halfjaarbericht naar jaarrekening

Bij het halfjaarbericht werd een nadelig jaarrekeningresultaat van € 13,1 mln. verwacht. Het uiteindelijke resultaat kwam uit op € 57,1 mln. In de onderstaande tabel treft u de verschillen aan tussen de verwachting bij het halfjaarbericht en het uiteindelijke resultaat.

Uit de tabel blijkt dat de grootste verschillen ten opzichte van het halfjaar bericht zijn ontstaan bij de programma’s Zorg en welzijn, Jeugd, Stadsontwikkeling, Financiën en Overige beleidsvoornemens. Ook op de overige programma’s zijn verschillen waar te nemen, maar die zijn per saldo relatief gering. Het is onvermijdelijk dat tussen het halfjaarbericht en de jaarrekening zich zaken voordoen die het resultaat beïnvloeden. Inhoudelijk zijn de grootste verschillen in vorige paragraaf toegelicht.
Op de programma’s Zorg en welzijn en Jeugd worden de gedecentraliseerde taken voor zorg en jeugdhulpverlening verantwoord. Dit zijn nieuwe taken voor de gemeenten met een complexe uitvoering waarbij vele partijen betrokken zijn. Hierdoor zijn halfjaarlijks de ontwikkelingen nog niet betrouwbaar in te schatten. Daar komt bij dat met name bij Jeugd de feitelijke ontwikkeling van de zorglevering door de instellingen pas in de loop van het derde kwartaal inzichtelijk werd en dus bij het opstellen van het halfjaarbericht niet beschikbaar was. De gemeente werkt aan een verbetering van de informatievoorziening op dit punt. Deze verbetering moet de komende jaren zichtbaar worden.
De verschillen op de programma’s Economie, internationale stad en binnenstad, Wonen en duurzaamheid, Stadsontwikkeling en Overige beleidsvoornemens zijn een gevolg van de eerder toegelichte technische correcties HEID en grondexploitaties. Het verschil op het programma Financiën komt vooral door de vrijval van de voorziening HTM die op het moment van het opstellen van het halfjaarbericht nog te onzeker was om mee te nemen in de verwachting voor het resultaat aan het einde van het jaar.