Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag

Programma

11. Economie, Internationale Stad en Binnenstad

Doel

Het structureel beschikbaar stellen van kapitaal, langs de lijn van de Haagse economische visie, om gezamenlijk met private partijen een duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling te bewerkstelligen.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag.

Vestigingsplaats

Den Haag.

Openbaar Belang

Stichting HEID investeert langs de lijn van de economische visie middels onderliggende fondsen in meer innovatie en ondernemerschap, in de koolstofarme economie en in werkgelegenheid en vestigingsklimaat.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van stichting HEID bestaat uit 1 natuurlijk persoon benoemd door het College van B&W van de gemeente Den Haag. In 2016 was dat Ingrid van Engelshoven.

Aandelen belang

Stichting HEID kent als stichting geen aandeelhouders.

Financieel belang

€ 0,-

Ontwikkelingen

In 2013 richtte de gemeente de stichting HEID op. Het bestuur van de stichting wordt statutair benoemd door het college. Onder de stichting zijn verschillende revolverende fondsen opgericht om te investeren in stedelijke ontwikkeling. Deze fondsen ondersteunen levensvatbare projecten. Het doel is dat na verloop van tijd de investering of lening wordt afgelost en de stichting de middelen vervolgens kan toewijzen aan een nieuw project. Zo kan stichting HEID veel bereiken met relatief bescheiden publieke middelen. Het gaat om Europese middelen, en in lijn hiermee hebben we gekozen voor een fondsenstructuur. De bedoeling is dat de overheid, als subsidiegever, gaat over de investeringsstrategie en het behalen van de maatschappelijke doelen; de investeringsbeslissing moet volgens de Europese regels extern worden genomen, los van de politiek. Als gemeente bepalen we dus bijvoorbeeld dat een fonds moet investeren in kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken om zo werkgelegenheid te creëren. De fondsmanager selecteert vervolgens de individuele projecten die worden gefinancierd met middelen uit stichting HEID. In 2016 zijn de Europese subsidies van het Fonds Ruimte voor Economie Den Haag (FRED, 7,1 miljoen), Energiefonds Den Haag (ED, 10,9 miljoen), Visserij Investeringsfonds Nederland (3,5 miljoen) en Participatiefonds InnovationQuarter (2 miljoen) definitief beschikt. Verder is er met succes Europese subsidie aangevraagd voor het in oprichting zijnde VVE Duurzaamheidsfonds (2 miljoen) en is er met middelen uit Kansen voor West II €2 miljoen geïnvesteerd in het Proof of Conceptfonds UNIIQ. Als laatste is er met gerevolveerde middelen uit de oude startersfondsen € 400.000 geïnvesteerd in het SEED fonds “Security of Things” specifiek voor de security sector.

Ambtelijke benoemingen

Bestuurder (Wethouder KIJO) – Fondsmanager (Beleidsadviseur DSO)