Aanwezig weerstandsvermogen in relatie tot benodigd weerstandsvermogen

Het aanwezig weerstandsvermogen, de Reserve Grondbedrijf, wordt jaarlijks afgezet tegen het benodigd weerstandsvermogen. Dit gebeurt in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). Deze wordt gelijktijdig met de begroting aangeboden. Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een marktrisicoanalyse, een projectrisicoanalyse van de 40 grootste grondexploitaties en een optelling van de positieve saldi van grondexploitaties en eventuele risicovoorzieningen. Financiële belangen in verbonden partijen (indien daarbij sprake is van het actief voeren van een grondexploitatie) worden hierin ook meegenomen.
Bij de MPG 2016 (over de cijfers per 1-1-2016) is becijferd dat de bandbreedte van het benodigd weerstandsvermogen ligt tussen de € 45,5 mln. en € 56,9 mln. De stand van de RGB bedraagt € 61,4 mln. (per 1-1-2017, na voorgestelde resultaatbestemming). De toereikendheid van de RGB in relatie tot het benodigd weerstandsvermogen moet in een meerjarig perspectief worden bezien. In de MPG wordt daarom een prognose van de RGB opgenomen voor de komende 5 jaar waarin in ieder geval de prognose van te dekken verslechteringen op operationele grondexploitaties, de verrekening van verwachte negatieve en positieve exploitatiesaldi van af te sluiten grondexploitaties en de verwachte uitkering van grondexploitaties van verbonden partijen zijn opgenomen. In het komende jaar wordt de MPG 2017 opgesteld op basis van de 1-1-2017 stand. De nieuwe bandbreedte van het benodigd weerstandsvermogen wordt geconfronteerd met de stand van de RGB per 1-1-2017 en de vijfjaarsprognose RGB. Eventuele besluitvorming naar aanleiding van deze confrontatie wordt meegenomen in de begroting 2018-2021.