Stand Reserve Grondbedrijf (RGB)

De Reserve Grondbedrijf (RGB) vormt de risicobuffer voor grondexploitaties en vangt risico’s op bij de uitvoering van grondexploitaties. De RGB is in 2016 met € 13,8 mln. gestegen tot een stand van € 61,4 mln. per 1-1-2017 (na voorgestelde resultaatsbestemming). Dit wordt in het onderstaande overzicht toegelicht.

Stand RGB per 1-1-2016 (Programmarekening 2015)

Bedrag (in mln.)

Stand RGB per 1-1-2016 (Programmarekening 2015)

€ 47,6

Afdracht budgettair kader

-

2,0

Actualisatie negatieve plannen 1e halfjaar 2016

-

1,7

Voordelig resultaat Laakhaven West en Ockenburgh

+

2,8

Toename risicoprofiel nieuwe en herziene grexen 1e halfjaar 2016

+

1,1

Extra bijdrage aan concern ivm renteverlaging (uitwerking retraite)

-

0,7

Overige mutaties

-

0,8

Stand RGB Halfjaarbericht 2016

€ 46,3

a

Toename risicoprofiel nieuwe grexen 2e halfjaar 2016

+

3,0

b

Dotatie aan reserve activa ihkv gewijzigde BBV

-

1,2

c

Afsluiten positieve grex Westlandse Zoom ihkv gewijzigde BBV

+

7,3

d

Erfpachtinkomsten

+

1,6

e

Participatiemaatschappijen

+

0,2

Stand RGB per 31-12-2016 (voor resultaatbestemming 2016)

€ 57,1

f

Actualisatie negatieve plannen 2e halfjaar 2016

+

2,3

g

Afsluiten positieve grex regulier

+

1,4

h

Nacalculatie resultaat apparaatslasten

+

0,5

i

Participatiemaatschappijen

-

0,05

Stand RGB per 1-1-2017 (na voorstel resultaatsbestemming 2016)

€ 61,4

In het eerste halfjaar van 2016 is de RGB € 1,3 mln. naar beneden bijgesteld tot € 46,3 mln. Dit is toegelicht in het Halfjaarbericht (RIS295084, blz.145). Sindsdien is de RGB verbeterd tot € 61,4 mln. De verbetering bestaat uit de volgende elementen:

 1. Dotatie aan RGB t.b.v. aanvullen benodigd weerstandsvermogen ( 3,0 mln. voordelig)

In het 2e halfjaar zijn er vier grondexploitaties vastgesteld. Bij de vaststelling van de grondexploitaties Cannenburglaan, Kijkduin en Noordboulevard Scheveningen besloten de impact op het benodigd weerstandsvermogen af te dekken middels een dotatie aan de RGB. In totaal is er € 3,0 mln. gedoteerd aan de Reserve Grondbedrijf.

 1. Doteren deel weerstandsvermogen aan gemeentelijk investeringsprogramma ( 1,2 mln. nadelig)

Als gevolg van het gewijzigde BBV zijn onderdelen uit grondexploitaties gelicht en ondergebracht in het gemeentelijke investeringsprogramma (MIP). Het voor deze delen aanwezige weerstandsvermogen is hierbij ook verplaatst. Dit betreft € 0,8 mln. voor het project Ockenburgh en € 0,4 mln. voor de investering t.b.v. de realisatie van horeca/detailhandel in het Onderwijs- en Cultuurcomplex (Spui).

 1. Effect af te sluiten grondexploitatie Westlandse Zoom (ZZ-25) ( 7,3 mln. voordelig)

In het kader van het gewijzigde BBV is de Westlandse Zoom toegevoegd aan het gemeentelijke investeringsprogramma. De Westlandse Zoom was een grondexploitatie met een geprognosticeerd positief saldo. Bij het afsluiten van deze grondexploitatie is de positieve onder handen werkstand gedoteerd aan het investeringsprogramma en aan de RGB. Aan de RGB is € 7,3 mln. gedoteerd. Deze dotatie aan de RGB van het positieve resultaat van de Westlandse Zoom is in de prognose RGB in de Meerjarenprognose Grondexploitatie 2016 opgenomen en wordt met deze dotatie aan de RGB gerealiseerd.

 1. Erfpachtbaten ( 1,6 mln. voordelig).

Conform de begroting heeft in 2016 vanuit de erfpachtbaten een dotatie plaatsgevonden aan de RGB ter grootte van € 1,6 mln.

 1. Participatiemaatschappijen ( 0,2 mln. voordelig)

De overige effecten betreffen een dotatie als gevolg van vrijval van de VZ Participatiemaatschappij WateringseVeld.

 1. Actualisatie negatieve plannen 2e halfjaar 2016 ( 2,3 mln. voordelig)

Het resultaat van de actualisatie van de negatieve operationele grondexploitaties in het 2e halfjaar bedroeg € 2,3 mln. voordelig. Dit wordt toegevoegd aan de RGB ten laste van de VNP.

 1. Effect af te sluiten grondexploitaties en klusobject 2e halfjaar 2016 ( 1,4 mln. voordelig)

In 2016 zijn drie positieve grondexploitaties afgesloten (€ 1,1 mln.) en zijn twee klusobjecten afgesloten (€ 0,3 mln.). Dit resulteert in een resultaat van € 1,4 mln. dat gedoteerd wordt aan de RGB.

 1. Nacalculatie apparaatslasten ( 0,45 mln. voordelig)

Het nacalculatieresultaat apparaatslasten grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2016 wordt gedoteerd aan de Reserve Grondbedrijf.

 1. Participatiemaatschappijen ( 0,05 mln. nadelig)
  De overige effecten betreft een onttrekking als gevolg van actualisatie van de VZ Participatiemaatschappij ’s Gravenhage (OBL) en Participatiemaatschappij WateringseVeld.