Ontwikkeling stand Voorziening negatieve plannen

Voor het bepalen van de Voorziening Negatieve Plannen (VNP) zijn de grondexploitaties ingedeeld naar grondexploitaties met een positief en met een negatief eindresultaat. Dit is een voortvloeisel uit het voorzichtigheidsbeginsel. Het voordelig saldo (winst) op positieve grondexploitaties verwerken we pas na realisatie, bij het afsluiten van de grondexploitatie. Voor grondexploitaties met een negatief eindresultaat dekken we de tekorten direct af in de VNP. De VNP betreft per 1-1-2017 (na resultaatsbestemming) € 157,1 mln. Dit is € 41,5 mln. lager dan de stand van het halfjaarbericht 2016 Ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2016 zijn nader toegelicht in het halfjaarbericht.

In de gemeentelijke balans wordt de voorziening gepresenteerd na balansverkorting. Dit houdt in dat de voorziening op de balans gecorrigeerd wordt gepresenteerd voor de realisatie op het onderhanden werk voor negatieve grondexploitaties. Dit saldo van het onderhanden werk bedraagt op 31-12-2016
€ 120,8 mln. waardoor de voorziening op de balans wordt gepresenteerd voor € 36,3 mln. Daarmee geeft de voorziening op de balans het verschil weer tussen de netto contante waarde en de realisatie op het onderhanden werk.

Tabel 3: Cumulatief plansaldo negatieve en positieve grondexploitaties

Totaalstand

Positieve

Negatieve

Saldo

Grondexploitaties

Grondexploitaties

Vastgestelde stand Programmarekening 2015 (1)

€ 13.975.000

€ -178.991.000

€ -165.016.000

Vastgestelde stand Halfjaarbericht 2016 (2)

1-6-2016

€ 16.739.000

€ -198.586.000

€ -181.847.000

Stand Programmarekening 2016 (3)

31-12-2016

€ 13.578.000

€ -152.427.000

€ -138.849.000

Verschil (3) - (2)

-3.161.000

46.159.000

42.998.000

nadeliger

voordeliger

voordeliger

Stand Programmarekening 2016 (4)

1-1-2017

€ 12.343.000

€ -157.099.000

€ -144.756.000

Verschil (4) - (2)

-4.396.000

41.487.000

37.091.000

nadeliger

voordeliger

voordeliger

Ontwikkeling positieve grondexploitaties ( 4,4 mln. minder voordelig)
De daling maakt deel uit van de eerder vermelde positieve reguliere projecteffecten, zes afgesloten positieve grondexploitaties, “ontrafelde” grondexploitaties als gevolg van de gewijzigde BBV, waaronder het afsluiten en winst nemen in het project de Westlandse Zoom en autonome rente- en inflatie-effecten.

Ontwikkeling negatieve grondexploitaties ( 41,5 mln. voordeliger).
Deze verbetering is het gevolg van de eerder toegelichte negatieve reguliere projecteffecten, het afsluiten van 18 negatieve grondexploitaties, grondexploitaties waarvan het financieel kader is aangepast als gevolg van de gewijzigde BBV en autonome rente- en inflatie-effecten. Gemeentebreed is dit geen verbetering maar grotendeels een verschuiving van activiteiten en bijbehorende middelen.