Bouwgrond exploitatie

In 2016 is voor € 32,3 mln. aan opbrengsten in bouwgrondexploitaties gerealiseerd. Dit bedraagt 83%
van de begrote opbrengsten. De opbrengsten bestaan voor € 26,2 mln. uit opbrengsten van gronduitgifte. Het afgelopen jaar is grond uitgegeven voor 809 woningen en 15.096 m2 bvo. Ook is vanuit de grondbank Vroondaal 22.936 m2 grond economisch geleverd aan de GEM Vroondaal.