De algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds
Ruim 44,8% van de gemeentelijke dekkingsmiddelen komt uit het gemeentefonds ( € 1.168,7 mln.). Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 156,4 mln. Dat is 6% van het totaal aan inkomsten van de gemeente.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Financiering.